Armstech-logo-liggande-web

Vapen och taktik
Vapen och taktikutbildningen syftar till att du i ditt framtida yrke som polis, militär eller inom den privata säkerhets sektorn skall kunna hantera dina färdigheter och reaktioner i en extremt hotfull situation.

Tjänsteskyttens vardag handlar även om att möta personer misstänkta för brott. Inte sällan förekommer inslag av våld och hot. Det är därför av stor vikt att du själv kan göra en rimlig bedömning av de risker och hot du kan mötas av. Tekniker och bedömningar måste vara förankrade i den gällande lagstiftningen.

Utbildningen bygger på den enskildes reflektioner kring bl.a. etiska och juridiska
frågeställningar. Under utbildningens gång kommer du att komma i kontakt med olika typer av undervisningsformer.

Ämnet består i huvudsak av tre block:

  • Motorisk inlärning
  • Skjutträning med skarp ammunition
  • Taktik


Tjänstevapen
Tjänstevapnets konstruktion och funktion behandlas samt de säkerhetsregler som styr hanteringen av
tjänstevapnet. Träning i grundläggande vapenhantering genomförs. Lagstiftning som styr tjänsteskyttens
vapenanvändning behandlas ingående. Det grundläggande taktiska förhållningssättet.

Fördjupning
Kursen fördjupar den studerandes färdigheter och hantering av tjänstevapen genom teoretiska och tillämpade
övningar i olika skjuttekniker, förflyttningstekniker och skjutställningar. Upplevelsebaserad övning genomförs i
syfte att stärka den studerandes färdigheter och förståelse för vapenanvändningen i yrket, utifrån juridiska, moraliska och etiska perspektiv. Faktorer som påverkar beslut i pressade situationer diskuteras. Det kommunikativa förhållningssättet i samband
med tjänsteskyttens vapenanvändning och taktik fördjupas.

Armstech erbjuder stöttning och fortutbildning inom dessa områden. Utbildningar som är lämpade för dig som
idag är tjänsteskytt (Polis, militär samt den civila säkerhetssektorn) Alla våra instruktörer har lång erfarenhet av
vapenanvändande samt operativ verksamhet från Polismyndigheten eller Försvarsmakten. Armstech har ett nära
samarbete med Hässelmara SKF.

För mera information vänligen kontakta oss.